毛片网页

  1. <form id=xfZehfSfe><nobr id=xfZehfSfe></nobr></form>
   <address id=xfZehfSfe><nobr id=xfZehfSfe><nobr id=xfZehfSfe></nobr></nobr></address>

   Kapitu?a generalna zwyczajna 2019
   PODSUMOWANIE

   W sobo?t? 18 maja 2019 r. w ?wi??tym Klasz?to?rze w Asy??u roz?po?cz???a si? 202. kapi?tu??a gene?ral?na zwy?czaj?na Bra?ci Mniej?szych Kon?wen?tu?al?nych.

   Pierw?sz? czyn?no??ci? by? wybór sekre?ta?rza-nota?riu?sza, fr. Ema?nu?ele RIMOLI, któ?ry ofi?cjal?nie otwo?rzy? obra?dy. By?o 91 ojców kapi?tul?nych, a ponad?to 13 s?u?cha?czy (nie maj??cych pra?wa g?o?su); fede?ra?cje, z któ?rych pocho?dzi?li uczest?ni?cy, to: AFCOF (Afri?can Fede?ra?tion of Conven?tu?al Fran?ci?scans) – 9, CEF (Cen?tra?lis Euro?pae Foede?ra?tio) – 11, CFF (Conven?tu?al Fran?ci?scan Fede?ra?tion) – 13, FALC (Fede?ra?ción Améri?ca Lati?na Conven?tu?ales) – 16, FAMC (Fede?ra?tion of Asian Minor Conven?tu?als) – 8, FEMO (Foede?ra?tio Euro?pae Mediae et Orien?ta?lis) – 19, FIMP (Fede?ra?zio?ne Inter?me?di?ter?ra?nea Mini?stri Pro?vin?cia?li) – 28.

   Nast?p?ny dzień by? prze?zna?czo?ny na reflek?sj? i modli?tw?. Kard. Luis Anto?nio GOKIM TAGLE, arcy?bi?skup metro?po?li?ta Mani?li na Fili?pi?nach i prze?wod?ni?cz??cy Cari?tas Inter?na?tio?na?lis, wyg?o?si? dwie kon?fe?ren?cje, rano o pro?roc?twie i po po?u?dniu o misji, oraz prze?wod?ni?czy? Mszy ?w.

   W ponie?dzia??ek 20 maja wybra?no sekre?ta?rza gene?ral?ne?go kapi?tu??y fr. Toma?sza SZYMCZAKA i trzech mode?ra?to?rów: fr. Jana MACIEJOWSKIEGO, fr. Colin Char?les SAMMUT i fr. Mau?ri?zio BRIDIO. Po po?u?dniu ust??pu?j??cy mini?ster gene?ral?ny fr. Mar?co TASCA odczy?ta? swo?je spra?woz?da?nie. Z jego s?ów zauwa??y?li??my ?ywot?no?? jurys?dyk?cji na po?u?dnio?wej pó??ku?li i sta?rze?nie si? bra?ci w jurys?dyk?cjach powsta??ych w odle?g?ych cza?sach.

   Nast??pi??y potem spra?woz?da?nia pro?ku?ra?to?ra gene?ral?ne?go fr. Mau?ri?zio DI PAOLO, eko?no?ma gene?ral?ne?go fr. Nico?la ROSA, dele?ga?ta gene?ral?ne?go ds. Dru?gie?go Zako?nu i insty?tu?tów afi?lio?wa?nych fr. Ger?ma?no TOGNETTI, asy?sten?ta gene?ral?ne?go ds. Fran?cisz?kań?skie?go Zako?nu ?wiec?kich fr. Alfred PARAMBAKATHU, pre?ze?sa mi??dzy?na?ro?do?we?go Rycer?stwa Nie?po?ka?la?nej fr. Raf?fa?ele DI MURO, sekre?ta?rza gene?ral?ne?go ds. for?ma?cji fr. Louis PANTHIRUVELIL, sekre?ta?rza gene?ral?ne?go ds. ani?ma?cji misyj?nej fr. Jaro?s?a?wa WYSOCZA?SKIEGO, postu?la?to?ra gene?ral?ne?go fr. Damian-Ghe?or?ghe P?TRA?CU, dele?ga?ta gene?ral?ne?go ds. spra?wie?dli?wo??ci, poko?ju i inte?gral?no??ci stwo?rze?nia fr. Joseph BLAY, dele?ga?ta gene?ral?ne?go ds. eku?me?ni?zmu i dia?lo?gu mi??dzy?re?li?gij?ne?go fr. Silve?stru BEJAN, sekre?ta?rza Komi?te?tu Wyko?naw?cze?go ds. Rewi?zji Kon?sty?tu?cji fr. Timo?thy KULBICKIEGO. Dys?ku?sja nad przed??o??o?ny?mi spra?woz?da?nia?mi odby??a si? w gru?pach mie?sza?nych.

   W sobo?t? 25 maja zosta? wybra?ny 120. mini?ster gene?ral?ny: fr. Car?los Alber?to TROVARELLI z pro?win?cji ?Rio?pla?ten?se” ?w. Anto?nie?go z Padwy w Argen?ty?nie i Uru?gwa?ju. Uro?dzi? si? 21 czerw?ca 1962 r. w Cin?co Sal?tos (Rio Negro w Argen?ty?nie) 21 czerw?ca 1962 r., ?lu?by wie?czy?ste z?o??y? 4 pa??dzier?ni?ka 1990 r., a ?wi??ce?nia kap?ań?skie otrzy?ma? 25 mar?ca 1995 r.

   W ponie?dzia??ek 27 maja wybra?no defi?ni?to?rów: wika?riusz gene?ral?ny fr. Jan MACIEJOWSKI, dotych?cza?so?wy mini?ster pro?win?cjal?ny pro?win?cji ?w. Mak?sy?mi?lia?na Marii Kol?be?go w Pol?sce (Gdańsk); sekre?tarz gene?ral?ny fr. Tomasz SZYMCZAK z pro?win?cji Mat?ki Bo?ej Nie?po?ka?la?nej w Pol?sce (War?sza?wa); asy?stent gene?ral?ny FIMP fr. Gio?van?ni VOLTAN, dotych?cza?so?wy mini?ster pro?win?cjal?ny pro?win?cji w?o?skiej ?w. Anto?nie?go z Padwy (W?o?chy Pó??noc?ne); asy?stent gene?ral?ny FEMO fr. Tomá? LES??K, dotych?cza?so?wy kustosz pro?win?cjal?ny kusto?dii pro?win?cjal?nej Nie?po?ka?la?ne?go Pocz??cia NMP na S?o?wa?cji; potwier?dzo?ny na kolej?n? kaden?cj? asy?stent gene?ral?ny FAMC fr. Bene?det?to Seung-jae BAEK; potwier?dzo?ny na kolej?n? kaden?cj? asy?stent gene?ral?ny CFF fr. Jude Mar?tin WINKLER; asy?stent gene?ral?ny CEF fr. Domi?ni?que Joseph MATHIEU z kusto?dii pro?win?cjal?nej Bli?skie?go Wscho?du i Zie?mi ?wi??tej; asy?stent gene?ral?ny FALC fr. Rogério PEREIRA XAVIER z pro?win?cji ?w. Fran?cisz?ka w Bra?zy?lii; asy?stent gene?ral?ny AFCOF fr. Antho?ny Bezo KUTIERO, dotych?cza?so?wy kustosz pro?win?cjal?ny kusto?dii pro?win?cjal?nej ?w. Anto?nie?go z Padwy w Gha?nie.

   Wto?rek 28 maja zosta? prze?zna?czo?ny na prze?nie?sie?nie si? do sank?tu?arium Mi?o??ci Mi?o?sier?nej w Col?le?va?len?za.

   W ?ro?d? 29 maja przy?st??pio?no do dys?ku?sji i g?o?so?wań nad Sta?tu?ta?mi gene?ral?ny?mi, któ?rych poszcze?gól?ne roz?dzia??y odpo?wia?da?j? roz?dzia??om Kon?sty?tu?cji. Podob?nie jak pod?czas kapi?tu??y gene?ral?nej nad?zwy?czaj?nej w 2018 r., g?o?so?wa?no arty?ku? po arty?ku?le i zg?a?sza?no wie?le popra?wek (iuxta modum).

   W mi??dzy?cza?sie pod?j??to dys?ku?sj? nad wnio?ska?mi i ich uchwa?le?niem. Wspo?mnij?my tu ósmy wnio?sek, doty?cz??cy rewi?zji Sta?tu?tu spe?cjal?ne?go kusto?dii gene?ral?nej ?wi??te?go Klasz?to?ru ?w. Fran?cisz?ka z Asy??u, gdzie g?ów?ne zagad?nie?nia odno?si??y si? do mis?sio trzech wspól?not (?wi??te?go Klasz?to?ru, Fran?ci?sca?num i Rivo?tor?to), przy?wi?le?ju podwój?nej przy?na?le??no??ci i wybo?ru dele?ga?tów na kapi?tu??? kusto?dial?n?.

   Rów?nie wa??ny jest jede?na?sty wnio?sek o zre?or?ga?ni?zo?wa?niu jurys?dyk?cji po?u?dnio?wych W?och: pro?win?cji ?wi??tych Ber?nar?dy?na i Anio??a we W?o?szech (Abru?zja), pro?win?cji sera?fic?kie?go ojca ?w. Fran?cisz?ka we W?o?szech (Neapol), pro?win?cji ?wi??tych Miko??a?ja i Anio??a we W?o?szech (Apu?lia), pro?win?cji ?wi??tych Aga?ty i ?ucji we W?o?szech (Sycy?lia) i kusto?dii pro?win?cjal?nej ?wi??tych Danie?la i Towa?rzy?szy M?czen?ni?ków we W?o?szech (Kala?bria). Pro?po?zy?cja, któ?ra zosta??a zatwier?dzo?na, zak?a?da po???cze?nie Abru?zji i Apu?lii w jed?n? pro?win?cj?, Sycy?lii i Kala?brii w jed?n? pro?win?cj?, za? Neapol ma zre?or?ga?ni?zo?wa? swo?je pla?ców?ki, zanim przy????czy si? do innych jurys?dyk?cji; to wszyst?ko nale??y prze?pro?wa?dzi? do Wiel?ka?no?cy 2024 r.

   W pi??tek 7 czerw?ca ca?y tekst Sta?tu?tów gene?ral?nych zosta? zatwier?dzo?ny jed?no?g?o??nie.

   W sobo?t? 8 czerw?ca fr. Kazi?mierz SZULC, kustosz kusto?dii pro?win?cjal?nej ?w. Fran?cisz?ka z Asy??u w Kenii, przed?sta?wi? wnio?sek o ery?go?wa?nie w?a?snej jurys?dyk?cji jako pro?win?cji; w Kenii jest oko??o 40 pro?fe?sów wie?czy?stych i 6 klasz?to?rów. Podob?nie fr. Maxi?mi?lia?nus Kalef SEMBIRING, kustosz kusto?dii pro?win?cjal?nej Nie?po?ka?la?ne?go Pocz??cia NMP w Indo?ne?zji, zapre?zen?to?wa? wnio?sek o ery?go?wa?nie tej jurys?dyk?cji jako pro?win?cji; w Indo?ne?zji jest 8 klasz?to?rów i oko??o 75 pro?fe?sów wie?czy?stych. Na zakoń?cze?nie dys?ku?sji zatwier?dze?nie obu pro?win?cji odby??o si? przez akla?ma?cj?.

   W ponie?dzia??ek 10 czerw?ca fr. Louis PANTHIRUVELIL i fr. Fran?klin Anto?nio DUR?N ZAMBRANO, sekre?tarz gene?ral?ny i wice?se?kre?tarz ds. for?ma?cji, omó?wi?li tre?? Disce?po?la?to fran?ce?sca?no. W pierw?szej cz???ci doku?men?tu for?ma?cja uka?za?na jest jako upodob?nie?nie si? do Chry?stu?sa, dru?ga cz??? nawi??zu?je do poszcze?gól?nych eta?pów for?ma?cji, trze?cia cz??? mówi o for?ma?cji usta?wicz?nej jako nie?ustan?nej dro?dze for?ma?cyj?nej zakon?ni?ka, czwar?ta cz??? poru?sza kom?pe?ten?cje prze??o??o?nych w dzie?dzi?nie for?ma?cji oraz zagad?nie?nie for?ma?cji wycho?waw?ców. Odby??a si? dys?ku?sja w auli i pra?ca w cetu?sach.

   W ?ro?d? 12 czerw?ca fr. Louis PANTHIRUVELIL i fr. Fran?klin Anto?nio DUR?N ZAMBRANO zapre?zen?to?wa?li Ratio stu?dio?rum. Roz?dzia? pierw?szy poru?sza zagad?nie?nie for?ma?cji inte?lek?tu?al?nej zakon?ni?ków, dru?gi – obsza?ry stu?diów na ró??nych eta?pach for?ma?cji, trze?ci – pod?mio?ty for?ma?cji inte?lek?tu?al?nej, czwar?ty – struk?tu?ry i ?rod?ki u?y?tecz?ne do pro?wa?dze?nia stu?diów.

   W pi??tek 14 czerw?ca pod?j??to uchwa??? przy?go?to?wa?n? przez rad? pre?zy?dial?n? doty?cz??c? Disce?po?la?to fran?ce?sca?no i Ratio stu?dio?rum. Disce?po?la?to fran?ce?sca?no ma by? zatwier?dze?nie ad expe?ri?men?tum przez defi?ni?to?rium do 2022 r. i przed??o??o?ne do zatwier?dze?nia na kapi?tu?le gene?ral?nej zwy?czaj?nej w 2025 r. Z kolei Ratio stu?dio?rum b?dzie defi?ni?tyw?nie zatwier?dzo?ne przez defi?ni?to?rium do 2022 r., gdy? Kon?sty?tu?cje nie wyma?ga?j? zatwier?dze?nia tego doku?men?tu na kapi?tu?le gene?ral?nej.

   W sobo?t? 15 czerw?ca zapre?zen?to?wa?no list od uczest?ni?ków 202. kapi?tu??y gene?ral?nej skie?ro?wa?ny do wszyst?kich wspól?not bra?ter?skich Zako?nu. Zach??ca si? w nim wspó??bra?ci, aby byli zna?kiem pojed?na?nia w har?mo?nii z ca?ym stwo?rze?niem. Do ostat?nich aktów kapi?tu??y nale??a? wybór eko?no?ma gene?ral?ne?go, któ?rym zosta? potwier?dzo?ny na dru?g? kaden?cj? fr. Nico?la ROSA z pro?win?cji ?wi??tych Miko??a?ja i Anio??a we W?o?szech (Apu?lia), oraz pobor?cy gene?ral?ne?go, któ?rym zosta? fr. Leszek ?UCZKANIN z pro?win?cji ?w. Mak?sy?mi?lia?na Marii Kol?be?go w Pol?sce (Gdańsk).

   W dniu 17 czerw?ca, po Mszy ?w. w bazy?li?ce waty?kań?skiej, któ?rej prze?wod?ni?czy? kard. Ange?lo COMASTRI, odby??a si? o godz. 12 w sali kle?men?tyń?skiej audien?cja z papie??em Fran?cisz?kiem. Naj?pierw s?o?wa powi?ta?nia skie?ro?wa? nowo wybra?ny mini?ster gene?ral?ny fr. Car?los TROVARELLI, a nast?p?nie papie? Fran?ci?szek w swo?im prze?mó?wie?niu zach??ci? zakon?ni?ków do bycia ?bra??mi i mniej?szy?mi”. Na koniec Ojciec ?wi??ty udzie?li? b?o?go?s?a?wień?stwa apo?stol?skie?go, pozdro?wi? ojców kapi?tul?nych i podzi??ko?wa? za modli?tw? w jego inten?cji i jego pos?u?gi.

   Fr. Aure?lio ERCOLI, kro?ni?karz

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright