毛片网页

  1. <form id=xfZehfSfe><nobr id=xfZehfSfe></nobr></form>
   <address id=xfZehfSfe><nobr id=xfZehfSfe><nobr id=xfZehfSfe></nobr></nobr></address>

   LIST 7 BRACI ZAKONNYCH

   cz?onków Kapitu?y generalnej zwyczajnej 2019

     

   Jako przed?sta?wi?cie?le naszych bra?ci zakon?nych z sied?miu Kon?fe?ren?cji / Fede?ra?cji Zako?nu, obec?ni na 202. Kapi?tu?le Gene?ral?nej, pra?gnie?my wyra?zi? nasz? wdzi?cz?no?? i uzna?nie dla pra?gnie?nia pod?trzy?ma?nia bra?ter?stwa, któ?re jest fun?da?men?tem naszej wspól?no?ty: ?Pan da? mi bra?ci…”, a Wy, bra?cia, dali??cie nam pe??ny g?os czyn?ny i bier?ny.

   Wszy?scy zda?je?my sobie spra?w? z nie?spra?wie?dli?wo??ci, któ?re by?y w?ród nas obec?ne przez te 800 lat, cho? i dzi? wci?? bra?ku?je zro?zu?mie?nia powo??a?nia brac?kie?go w naszym Zako?nie. Jak nam czas poka?zu?je w wi?k?szo??ci przy?pad?ków rola bra?ta zakon?ne?go nale??a??a do ???pokor?nej s?u??by”. Cza?sa?mi by?a to i nadal jest bar?dzo trud?na, ci???ka pra?ca fizycz?na na rzecz wspól?no?ty a nawet poje?dyn?cze?go bra?ta-kap?a?na. Sta??o si? to spo?so?bem ?ycia cho?re?go mino?ri?tas ugrun?to?wa?ne?go w men?tal?no??ci zarów?no wszyst?kich bra?ci, jak i duchow?nych die?ce?zjal?nych i ?wiec?kich. Musi zatem nast??pi? prze?rwa?nie tego, ponie?wa? wie?le osób zbyt ?atwo kla?sy?fi?ku?je bra?ta reli?gij?ne?go jako kogo?, kto nie jest zbyt inte?li?gent?ny, raczej nie?wy?kszta??co?ny, nie?zdol?ny do wy??szych celów. W ka??dej z naszych fede?ra?cji mamy bra?ci, któ?rzy s? w sta?nie zro?bi? wi??cej ni? by? jedy?nie spro?wa?dzo?nym do pozio?mu taniej si?y robo?czej w habi?cie.

   Postrze?ga?nie bra?ta zakon?ne?go powo?li si? zmie?nia, ale jak wie?my, jest ich coraz mniej. S?y?sze?li??my to w auli kapi?tul?nej, ?e licz?ba powo??ań brac?kich spa?da. Czy chce?my tego w naszych fede?ra?cjach? A mo?e wresz?cie b?dzie?my sta?ra?li si? pro?mo?wa? i wspie?ra? naszych bra?ci? W ka??dej z naszych fede?ra?cji poja?wia?j? si? iskier?ki nadziei, gdzie brat wraz jego talen?ta?mi jest wspie?ra?ny dla dobra wspól?no?ty. W nie?któ?rych pro?win?cjach prze?szko?dy zosta??y usu?ni??te i bra?ciom powie?rza si? nam wa??ne funk?cje, takie jak gwar?dia?na, mistrza nowi?cja?tu i czy wycho?waw?cy w innym domu for?ma?cji. S? to jed?nak spo?ra?dycz?ne przy?pad?ki, wyj?t?ki któ?re zacho?wa??y nasze bra?ter?stwo, a nie te hanieb?ne i nie nada?j??ce si? do zasto?so?wa?nia dzi?siaj zasa?dy, któ?re znie?kszta??ca?j? to kim jeste??my jako fran?cisz?ka?nie tra?dy?cji kon?wen?tu?al?nej.

   Doku?ment wyda?ny przez Kon?gre?ga?cj? Insty?tu?tów ?ycia Kon?se?kro?wa?ne?go i Sto?wa?rzy?sze?nie ?ycia Apo?stol?skie?go w 2015 roku, zaty?tu??o?wa?ny ?To??sa?mo?? i misja bra?ta zakon?ne?go w Ko?cie?le”, jest doku?men?tem pe??nym nadziei, któ?re?go nie wol?no nam odrzu?ci?. Doku?ment, któ?ry ofe?ru?je odno?wio?ny i pier?wot?ny spo?sób ?ycia nasze?go bra?ter?stwa, któ?rym prze?cie? ?y? ?wi??ty Fran?ci?szek i jego pierw?si bra?cia. Wyda?je si? jed?nak, ?e po czte?rech latach doku?ment ten jest mar?twy wewn?trz Zako?nu i wyma?ga powsta?nia z mar?twych do g??b?szej reflek?sji, aby zro?bi? miej?sce Ducho?wi, by ten popro?wa?dzi? nas przez kon?kret?ne wska?zów?ki i wska?za?nia, zawar?te w tek??cie. W wi?k?szo??ci jurys?dyk?cji kopie tego doku?men?tu by?y roz?pro?wa?dza?ne jedy?nie w?ród bra?ci zakon?nych do czy?ta?nia, w innych miej?scach zor?ga?ni?zo?wa?no sym?po?zjum dla bra?ci na ten temat, jak gdy?by bra?cia-kap?a?ni nie potrze?bo?wa?li zaj?mo?wa? si? tym tema?tem. Zapra?sza?my Was do prze?czy?ta?nia tego doku?men?tu i zach??ty wszyst?kich naszych bra?ci do zapo?zna?nia si? z misj? bra?ta.

   Nasza obec?no?? na Kapi?tu?le, jak rów?nie? zatwier?dzo?ny wnio?sek, daj??cy Mini?stro?wi Gene?ral?ne?mu mo??li?wo?? zapra?sza?nia przed?sta?wi?cie?li bra?ci zakon?nych do udzia??u w kolej?nych Kapi?tu??ach Gene?ral?nych, sta?je si? jesz?cze wi?k?sz? iskier?k? nadziei. Jeste??my jed?nak ?wia?do?mi, ?e wszy?scy musi?my pra?co?wa? nad zmia?n? men?tal?no??ci, prze?mia?n? ser?ca, zaczy?na?j?c od zro?zu?mie?nia bra?ter?stwa w naszych pro?win?cjach, a nast?p?nie spoj?rze? jesz?cze dalej aby zoba?czy? czym jest nasze bra?ter?stwo, zaczy?na?j?c od samej góry, od Mini?stra Gene?ral?ne?go a? do ?pro?ste?go” bra?ta, któ?ry si? tyl?ko u?mie?cha mimo poni??a?j??cych go komen?ta?rzy.

   We wszyst?kich naszych dusz?pa?ster?stwach, a zw?asz?cza w dusz?pa?ster?stwie m?o?dzie??y i powo??a?nio?wym, musi?my pro?mo?wa? nasz spo?sób ?ycia. ?ycie wspól?no?ty, w któ?rej ?yje?my bra?ter?skim ?yciem kon?wen?tu?al?nym, w któ?rym wszy?scy we wspól?no?cie s? rów?ni, ?yj?c t? sam? regu???, tymi samy?mi ?lu?ba?mi, maj??cy?mi te same pra?wa i obo?wi?z?ki we wspól?no?cie, z wyj?t?kiem oczy?wi??cie tych, któ?re wyni?ka?j? ze ?wi??ceń. Koniecz?ne jest uka?za?nie god?no??ci powo??a?nia brac?kie?go i przy?j??cie tych samych kry?te?riów w ca?ym Zako?nie przy przyj?mo?wa?niu kan?dy?da?tów do for?ma?cji i tyl?ko w rzad?kich i uza?sad?nio?nych przy?pad?kach przyj?mo?wa? kan?dy?da?tów bez wykszta??ce?nia ?red?nie?go.

   Mo??li?wo??ci roz?wo?ju inte?lek?tu?al?ne?go kle?ry?ków w naszym Zako?nie powin?ny by? tymi samy?mi mo??li?wo??cia?mi dawa?ny?mi bra?ciom zakon?nym na wszyst?kich eta?pach for?ma?cji pocz?t?ko?wej i ci??g?ej tak dale?ce, ?e ??nie powin?no by? zasko?cze?niem dla niko?go, ?e brat zakon?ny zosta?je gwar?dia?nem, defi?ni?to?rem, kate?che?t?, pro?fe?so?rem teo?lo?gii lub czy innych dys?cy?plin nauki.

   Ten list nie ma by? oka?zj? do narze?ka?nia ani oskar??a?nia kogo?kol?wiek, ale ma moty?wo?wa? nas do dal?szej odno?wy sie?bie i nasze?go bra?ter?stwa, aby??my nie sta?li si? prze?szko?d? do wysi??ków, któ?re wci?? s? potrzeb?ne w ca?ym Zako?nie w tym tema?cie. Niech sta?nie si? moty?wa?cj? i zach??t? do praw?dzi?wej reflek?sji nad powy??szym tema?tem w ca?ym Zako?nie na wszyst?kich jego pozio?mach.

    

   Wasi bra?cia, (w porz?d?ku alfa?be?tycz?nym)

   CHOI fr. Ale?xan?der (Young Seon), (Prov. COREAEFAMC)
   HORVAT fr. Robert, (Prov. SLOVENIAECEF)
   KOZIELSKI fr. Robert, (Prov. POLONIAE-S.MAX. KOLBEFEMO)
   MARDESIC fr. Jack, (Cust. Prov. GALLIAEFIMP)
   NTUMBILA fr. Joseph Bwa?lya, (Prov. ZAMBIAEAFCOF)
   PEREIRA XAVIER fr. Rogério, (Prov. BR-S. FRANCISCIFALC)
   SCHENK fr. Joseph Stu?art, (Prov. USA S. BONAVENTURAECFF)

   Col?le?va?len?za, 15.06.2019

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright