毛片网页

  1. <form id=xfZehfSfe><nobr id=xfZehfSfe></nobr></form>
   <address id=xfZehfSfe><nobr id=xfZehfSfe><nobr id=xfZehfSfe></nobr></nobr></address>

   LIST OTWARTY

   do wszystkich wspólnot braterskich Zakonu
   od braci
   zebranych na 202. kapitule generalnej zwyczajnej 2019

     

   ?Bra?cia, zacznij?my s?u??y? Panu Bogu,
   ponie?wa? dotych?czas pra?wie nice??my nie post??pi?li, albo bar?dzo nie?wie?le” (1Cel 103).

    

   My, bra?cia zwo??a?ni na 202. kapi?tu??? gene?ral?n? zwy?czaj?n?, pra?gnie?my podzie?li? si? z wami, dro?dzy bra?cia, pi?k?nym i zna?cz??cym do?wiad?cze?niem prze??y?wa?nym w tych dniach bra?ter?stwa.

   Jest nas 130 bra?ci repre?zen?tu?j??cych wszyst?kie kra?je, w któ?rych Zakon jest roz?po?wszech?nio?ny. W?ród nas jest 96 z pra?wem g?o?su, 13 s?u?cha?czy, nie?ma??o innych bra?ci jest zaan?ga??o?wa?nych w sekre?ta?ria?cie jako t?u?ma?cze ust?ni i pisem?ni, ani?ma?to?rzy litur?gicz?ni… Wyra??a?my im nasze podzi??ko?wa?nie za wie?le nie?zb?d?nych pos?ug podej?mo?wa?nych ze skrom?n? pra?co?wi?to??ci?.

   Zebra?li??my si? 18 maja w ?wi??tym Kon?wen?cie w Asy??u, koleb?ce i ser?cu nasze?go Zako?nu. Dni sp??dzo?ne tutaj, obok gro?bu sera?fic?kie?go ojca ?w. Fran?cisz?ka, zosta??y ukie?run?ko?wa?ne i nazna?czo?ne kil?ko?ma istot?ny?mi momen?ta?mi modli?twy i reflek?sji. Wspo?mni?my tyl?ko dzień sku?pie?nia pro?wa?dzo?ny przez kard. Luis Anto?nio Tagle i uro?czy?st? Msz? ?w. pod prze?wod?nic?twem abp. Dome?ni?co Sor?ren?ti?no, bisku?pa Asy??u, w ?wi??to po?wi??ce?nia bazy?li?ki ?w. Fran?cisz?ka. Jak nie wymie?ni? tu modli?twy z ?nowy?mi ?wi??ty?mi” zwi??za?ny?mi z naszym Zako?nem i uzna?ny?mi przez Ko?ció?, czy te? zwy?czaj?nych chwil modli?twy oso?bi?stej przy gro?bie nasze?go ojca ?w. Fran?cisz?ka?

   Te pierw?sze dni cha?rak?te?ry?zo?wa??y si? wery?fi?ka?cj? ostat?nie?go sze??cio?le?cia. W auli przed?sta?wio?no ró??ne inte?re?su?j??ce spra?woz?da?nia. Nie?w?t?pli?wie naj?bar?dziej przy?ci??gn???o nasz? uwa?g? i zasta?no?wie?nie spra?woz?da?nie by?e?go mini?stra gene?ral?ne?go fr. Mar?co Tasca, opra?co?wa?ne z udzia??em ca?e?go jego defi?ni?to?rium. Wyra?zi?li??my ju? i jesz?cze raz pona?wia?my fr. Mar?co nasze podzi??ko?wa?nie i szcze?re uzna?nie!

   W dniu 25 maja ojco?wie kapi?tul?ni z wiel?k? rado??ci? zebra?li si?, aby wybra? nowe?go mini?stra gene?ral?ne?go. Po wezwa?niu Ducha ?wi??te?go drzwi auli zosta??y zamkni??te, a bra?cia z ufno??ci? i dr?e?niem wybra?li fr. Car?lo?sa Alber?to Tro?va?rel?li na 120. mini?stra gene?ral?ne?go Bra?ci Mniej?szych Kon?wen?tu?al?nych. Po wybo?rze wszy?scy zakon?ni?cy obec?ni w ?wi??tym Kon?wen?cie, ojco?wie kapi?tul?ni i wie?lu innych bra?ci uda?li si? w pro?ce?sji do gro?bu ?w. Fran?cisz?ka na z?o??e?nie wyzna?nia wia?ry przez nowe?go mini?stra i na chwi?le g???bo?kiej i bra?ter?skiej modli?twy. Dla wie?lu z nas, pocho?dz??cych z roz?ma?itych kra?jów i ró??nych kul?tur, czym? wzru?sza?j??cym by?o poczu? si? bra??mi w pobli??u gro?bu Bie?da?czy?ny z Asy??u: bra??mi sta?no?wi??cy?mi rodzi?n? i nale????cy?mi do jed?ne?go Zako?nu. W ponie?dzia??ek 27 maja przy?st??pi?li??my do wybo?ru wika?riu?sza gene?ral?ne?go, sekre?ta?rza i pozo?sta??ych sied?miu defi?ni?to?rów i asy?sten?tów poszcze?gól?nych fede?ra?cji.

   Wraz z wybo?rem zarz??du Zako?nu zakoń?czy? si? nasz pobyt w Asy??u i prze?nie??li??my si? do domu piel?grzy?ma w Col?le?va?len?za, po?o??o?ne?go obok sank?tu?arium Mi?o??ci Mi?o?sier?nej. W tym kon?tek??cie bra?ter?stwa i rado??ci, zebra?ni po?ród pi?k?na wzgórz umbryj?skich, mogli??my zasta?no?wi? si? i pod?j?? roze?zna?nie nad nie?któ?ry?mi pod?sta?wo?wy?mi kwe?stia?mi nasze?go ?ycia bra?ter?skie?go i apo?sto?la?tu.

   Przede wszyst?kim pra?gnie?my pod?kre??li? i podzie?li? si? z wami, dro?dzy bra?cia, wymia?rem bra?ter?stwa: zba?da?nie i zatwier?dze?nie nowych Sta?tu?tów gene?ral?nych, reflek?sja i dys?ku?sja nad Disce?po?la?to fran?ce?sca?no, nad Ratio stu?dio?rum i nad inny?mi wnio?ska?mi nie zawsze by?o ?atwe. Nie jeden raz w auli poja?wia??y si? dys?ku?sje i roz?bie??no?? pogl??dów, ale dzi??ki po?y?tecz?ne?mu wza?jem?ne?mu s?u?cha?niu i uwa??ne?mu dia?lo?go?wi ró??no?rod?no?? sta??a si? oka?zj? do zro?zu?mie?nia i jed?no??ci bra?ter?skiej. Mogli??my oso?bi??cie do?wiad?czy? rado??ci i pi?k?na bra?ter?stwa w ery?go?wa?niu przez akla?ma?cj? dwóch nowych pro?win?cji: kenij?skiej i indo?ne?zyj?skiej. Przez kil?ka minut bra?cia zgro?ma?dze?ni w auli kapi?tul?nej bili bra?wo i rado?wa?li si?: nie?któ?rzy mie?li b?ysz?cz??ce oczy ze wzru?sze?nia, inni z dr???cym i rado?snym g?o?sem obej?mo?wa?li si? i sk?a?da?li gra?tu?la?cje i ?ycze?nia. Rado?? i pi?k?no bycia razem wyra??a??y si? dobit?nie na spo?tka?niach zor?ga?ni?zo?wa?nych przez wspó??bra?ci kenij?skich i indo?ne?zyj?skich, a tak??e w wymow?nych piel?grzym?kach do Kor?to?ny i bazy?li?ki ?w. Anto?nie?go w Padwie w dniu jego ?wi??ta, na wyciecz?kach do Arez?zo i Peru?gii: pi?k?nie by?o powró?ci? do korze?ni nasze?go Zako?nu, do?wiad?cza?j?c pro?sto?ty go?cin?no??ci i rado??ci powo??a?nia.

   Innym tema?tem, któ?rym chce?my podzie?li? si? z wami, dro?dzy bra?cia z ca?e?go ?wia?ta, to misje. Przez wie?le godzin obrad w auli i pod?czas spo?tkań bra?ter?skich (w refek?ta?rzu, na kory?ta?rzach i w wol?nym cza?sie) pog???bia?li??my i oma?wia?li??my to, jak mo?e?my by? bar?dziej zna?cz??cy w wymia?rze fran?cisz?kań?skim poprzez nasze wspól?no?ty bra?ter?skie: zarów?no w pój??ciu ad gen?tes, jak i w nowej ewan?ge?li?za?cji. Sta?ra?li??my si? przed??o??y? nowe pro?po?zy?cje odno?sz??ce si? tak??e do wspó??pra?cy ze ?wiec?ki?mi i do eko?lo?gii, a ponad?to roz?wi??za? ró??ne kwe?stie pro?ble?ma?tycz?ne w ?wie?tle zna?ków cza?su. Nasz? uwa?g? zwró?ci?li??my tak??e na dusz?pa?ster?stwo m?o?dzie??o?we, roze?zna?nie powo??a?nio?we i kry?zy?sy zakon?ni?ków: jak nie wspo?mnie? – nie bez smut?ku – o wie?lu odej??ciach bra?ci z Zako?nu? To wszyst?ko sta?no?wi dla nas kolej?ne wyzwa?nie. Nie?mniej jed?nak jeste??my pew?ni, ?e w tym szcze?gól?nym momen?cie zawi?ro?wań dla spo??e?czeń?stwa, Ko?cio??a i Zako?nu nasza nadzie?ja pok?a?da?na w Bogu nie pozo?sta?nie darem?na. Je?li zatrosz?czy?my si? o bar?dziej roz?wa??ny roz?wój for?ma?cji, o inten?syw?ne i rady?kal?ne ?ycie ducho?we, nigdy nie tra?c?c zwra?ca?nia uwa?gi na oso?b?, b?dzie?my b?o?go?s?a?wie?ni i pod?trzy?my?wa?ni w prze??y?wa?niu powo??a?nia jako daru dla Boga i dla bra?ci oraz w poko?ny?wa?niu czy prze?kszta??ca?niu momen?tów kry?zy?so?wych, zm??cze?nia i utra?ty zna?cze?nia.

   Koń?cz?c kapi?tu??? gene?ral?n? zwy?czaj?n? mo?e?my stwier?dzi?, ?e pomi?mo naszych ró??nic i trud?no??ci wra?ca?my z ufno??ci? do naszych wspól?not. Razem z wami – i z pomo?c? Mat?ki Naj??wi?t?szej oraz naszych dro?gich ?wi??tych, b?o?go?s?a?wio?nych i czci?god?nych fran?cisz?kań?skich s?ug Bo?ych – mo?e?my nabra? si?, nadziei i odwa?gi, by na?la?do?wa? Jezu?sa poprzez nasz cha?ry?zmat fran?cisz?kań?ski. W ten spo?sób, podo?ba?j?c si? Bogu, mo?e?my sta? si? zna?kiem pojed?na?nia: w har?mo?nii z ca?ym stwo?rze?niem chcie?li?by??my nie?? pokój wie?lu bra?ciom i sio?strom, któ?rzy ?yj? obok nas, zw?asz?cza tym, któ?rzy dozna?j? ubó?stwa na pery?fe?riach ?wia?ta.

   Na koniec pra?gnie?my pod?kre??li?, ?e bez cie?nia w?t?pli?wo??ci odczu?wa?li??my pod?czas obrad kapi?tul?nych moc nie?ustan?nej i p?y?n??cej z g???bi ser?ca modli?twy, któ?r? jako praw?dzi?wi bra?cia zano?si?li??cie do Boga. Dzi??ku?je?my wam za to! I jeste??my wam wdzi?cz?ni za zaufa?nie, jakim nas obda?rzy?li??cie.

   Dzi??ku?je?my Bogu za wszel?kie dobro, któ?re nam wy?wiad?czy? i któ?re?go uczy?ni? nas swo?imi ?wiad?ka?mi. Powie?rza?my Ducho?wi ?wi??te?mu pos?u?g?, któ?r? nowy zarz?d ma teraz pe??ni? wobec ca?e?go Zako?nu. Nie prze?sta?j?c modli? si? za nich, pokor?nie pro?si?my ?w. Fran?cisz?ka, aby nas wszyst?kich b?o?go?s?a?wi?:

   ?Niech ci Pan b?o?go?s?a?wi i niech ci? strze??e;
   niech ci uka??e obli?cze swo?je i zmi??u?je si? nad tob?.
   Niech zwró?ci obli?cze swo?je ku tobie
   i niech ci? obda?rzy poko?jem.
   Pan niech ci? b?o?go?s?a?wi…” (KLB? 1–3).

    

   Col?le?va?len?za, 16 czerw?ca 2019 r.
   Bra?cia zebra?ni na 202. kapi?tu?le gene?ral?nej zwy?czaj?nej

   HoMEmenuCopyrights 2015.All rights reserved.More welcome - Collect from power by english Blok number sss85786789633111 Copyright